Μπορεί να είναι ενδιαφρέον:

Demon - Επιλεγμένα διαμάντια

Φανταστικοί χώροι επίσης: